Stichting Vrienden van de Dorpskerk Eelde
gevestigd te Eelde

 Privacyverklaring

Vastgesteld op 1 juli 2018

De Stichting Vrienden van de Dorpskerk Eelde bezit rechtspersoonlijkheid overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek.

De stichting heeft ten doel: het in samenwerking met anderen in stand houden van de Dorpskerk te Eelde als cultuurhistorisch bouwwerk.

Dit doel tracht zij o.a. te bereiken met de werving van donateurs en begunstigers. Daartoe verwerkt de stichting persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de stichting ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de stichting rust op eenieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt de plicht om op een veilige en bewuste manier met persoonsgegevens om te gaan. De stichting heeft daarvoor diverse beleidsmatige maatregelen getroffen zoals deze in de bijlage onderaan dit document zijn vermeld.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de stichting

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft de stichting de coördinatie van die waarborgen belegd bij:

-      een coördinator gegevensbescherming

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting:  

Postadres:
Coördinator gegevensbescherming
Stichting Vrienden van de Dorpskerk Eelde
p/a Meerstukken 2 9761 KR Eelde
Stuur de secretaris een e-mail>>

      De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
      geven betrokkenen de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.

 2. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving als donateur/begunstiger is te allen tijde mogelijk

 3. Recht op inzage.
  Het recht van betrokkenen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.

 4. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien u van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de stichting zich hiertegen niet verzetten.

 5. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

 6. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 7. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking vanwege de algemene organisatie en administratie

Gezien haar doelstelling vindt er door de stichting verwerking van persoonsgegevens plaats van donateurs en begunstigers.

Van de donateurs en begunstigers worden de volgende gegevens verwerkt:
-   naam, voornaam c.q. voorletters;
-
  adres, woonplaats en postcode;
-
  e-mailadres;
-
  IBAN-nummer.

Grondslag voor de verwerking:
De stichting verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, en/of ter uitvoering van de overeenkomst van het zijn van donateur dan wel begunstiger.

Cookie-beleid:

Bij bezoekers van onze website worden geen cookies geplaatst.

Gegevens van functionarissen op de website

Op onze website staan gegevens van functionarissen van de stichting.
Gegevensverwerking:
-    naam;
-    functie;
-    e-mailadres;
-    adres
-    telefoonnummer

Grondslag:
De stichting verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de doelstelling na te streven.

Financiële bijdragen:

Donateurs en begunstigers kunnen worden aangeschreven voor het doen van een financiële bijdrage of toezegging.

Grondslag:
Om voldoende financiën te verkrijgen verzoekt de stichting haar donateurs/begunstigers op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang om een financiële bijdrage.

Bewaartermijnen

De stichting zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van donateurs/begunstigers bewaren we in ieder geval zolang zij aangeven donateur dan wel begunstiger te zijn. Soms kunnen er wettelijk langere bewaartermijnen zijn.

Doorgifte aan anderen

De stichting geeft alleen gegevens van haar donateurs/begunstigers door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken.

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau

Bijlage 1:

Organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

-    De stichting heeft ter coördinatie een coördinator gegevensbescherming aangewezen.

-    De stichting evalueert voortdurend het privacybeleid (inclusief de privacyverklaring)

-    Alle vrijwilligers/functionarissen van de stichting krijgen een bericht over het privacybeleid, met toezending van het privacyverklaring, ten minste bij intreding in de functie.

-    De belanghebbenden worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de stichting via de website. Ook is er op aanvraag een gedrukt exemplaar van deze privacyverklaring beschikbaar.

-    Binnen de stichting is de afspraak met betrekking tot wachtwoorden waarmee men toegang krijgt tot persoonsgegevens van de stichting dat deze elk half jaar worden gewijzigd. In die gevallen waarbij toegang wordt verkregen middels een zogenaamde dubbele authenticatie wordt de wijzing van de wachtwoorden beperkt tot eens per jaar.

-    De stichting beveiligt gegevens (zowel op de computer, als in een kast) door een wachtwoord of een slot op de ruimte of kast.